Wprowadzanie właścicieli/udziałowców

Treść

W zakładce  KLIENCI| Osoby|+ Dodaj – wprowadzić dane osób fizycznych – właścicieli/udziałowców wcześniej wprowadzonych firm (za wyjątkiem udziałowców osób prawnych i rolników), tj. podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

UWAGA! Dane obsługiwanych Osób mogą być zaimportowane bez konieczności ich żmudnego wpisywania, w tym celu prosimy o kontakt z naszym działem IT.

Lista osóbNowa osoba

Na podstawie wprowadzonych danych system automatycznie wygeneruje rachunek podatkowy (na podstawie numeru NIP) i rachunek ZUS. W przypadku braku NIP-u rachunek podatkowy zostanie wygenerowany na podstawie PESEL-u, a rachunek ZUS nie zostanie utworzony.

Informacje o kliencie

Dodatkowo należy wskazać Główny podmiot dla ZUS (tj. Podmiot, w którym będą naliczane składki ZUS dla danej osoby). Pole to będzie aktywne dopiero gdy dana Osoba zostanie przypisana do konkretnych udziałów w Firmach. (opis poniżej) Jeżeli będzie miała tylko jeden udział – system automatycznie przypisze ten podmiot jako Główny podmiot dla ZUS.

Szczegóły osoby

Po prawej stronie znajdują się panele ze szczegółami dotyczącymi zaznaczonej osoby. Wykorzystamy je w kolejnych krokach.

Lista adresówTu można wprowadzić Nowy adresadres zamieszkania - będzie on mógł być wykorzystywany przy tworzeniu pism lub korespondencji - może być uzupełniony później.

 

 

 

Lista dowodów osobistychUzupełnienia wymaga Nowy dowód osobistyrównież informacja o numerze dowodu osobistego (również można to zrobić później), będzie on mógł być wykorzystywany przy tworzeniu pism lub korespondencji oraz raportu dot.  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

 

NajważniLista udziałówejszym parametrem jest przypisanie odpowiednich udziałów danej osoby fizycznej do konkretnej firmy. W przypadku firm jednoosobowych system automatycznie uzna 100% udziału, w przypadku spółki (za spółkę rozumiemy spółkę cywilną i jawną) lub najmu należy określić udział w % samodzielnie. Po wyczerpaniu 100% udziałów nie można  już Nowy udziałdodać kolejnych współwłaścicieli. Informacja o wielkości posiadanego udziału ma jedynie cechę informacyjną, jest niezbędna do prawidłowego podania informacji o podatku dochodowym danej osoby z uwzględnieniem wszystkich jego  źródeł (np. JDG + 50% udziału w spółce jawnej i 10% udziałów w spółce cywilnej). Rolnikowi i osobie prawnej nie przypisujemy udziałów ponieważ nie płacą oni podatku dochodowego od osób fizycznych. W czasie dodawania udziału należy określić źródło (firma), udział, formę opodatkowania i datę rozpoczęcia udziału w danym źródle – data musi się pokrywać co najmniej z miesiącem w którym prowadzimy rozliczenie podatnika!

Przypisanie odpowiednich udziałów danej osobie fizycznej do konkretnej firmy możemy również zrealizować z poziomu samej firmy. W dziale FIRMY klikamy żądaną firmę dwa razy myszką lub prawym klawiszem myszy i wybieramy „Szczegóły” – otwiera się nam okno z danymi Firmy (po lewej stronie – tylko do wglądu bez możliwości edycji) i po prawej stronie zakładki z możliwością ich parametryzacji. W zakładce Udziałowcy  można przypisać udziały konkretnej osobie na ww. zasadach.

Lista klientów - menu szczegóły

Udziałowca wybieramy z listy wcześniej wpisanych osób lub, jeżeli nie została ona jeszcze wpisana do systemu, możemy ją wprowadzić poprzez wciśnięcie przycisku dodaj (ikonka jak na rysunku). Po dodaniu jej zostanie ona automatycznie uzupełniona w okienku przydziału udziałów.

Zakładka szczegóły klienta - udziałowcyNowy udziałowiec