Alerty obrotów

Treść

W dziale KLIENCI | Firmy | Edycja znajdują się "Alerty obrotów":

  • Obrót do VAT (dostępny tylko dla firm które nie są płatnikami VAT)
  • Obrót do KH (do ksiąg handlowych)
  • Obrót do kas fisk. (kas fiskalnych)

Edycja klienta

Okienko zatwierdzaniaOkienko zatwierdzania korektyWprowadzanie danych, które będą przedmiotem analizy ww. raportów dokonujemy w czasie zatwierdzania w dziale KSIĘGOWOŚĆ danego miesiąca.

Po oznaczeniu w bazie danego klienta w czasie zatwierdzania będą się pojawiały odpowiednie pola do wypełnienia – których nie da się pominąć.
Jeżeli ww. funkcja zostanie uruchomiona do kontroli w trakcie roku – zalecamy aby pierwsza dana była wprowadzona narastająco od początku roku np. za okres 1-6/2022 w czerwcu 2022.
Zostanie wówczas zachowany sens kontroli ww. alertów.

UWAGA! Gdy w dziale Zatwierdzanie wykonamy akcję "Wycofaj wszystko", wówczas wpis powiązany z bieżącym miesiącem zostanie usunięty! Takie zachowanie nie wystąpi w sekcji "KOREKTY"!

W przypadku konieczności wykonania korekty rozliczenia danego klienta w dziale
KSIEGOWOŚĆ | KOREKTY w czasie zatwierdzania system poprosi nas również o skorygowanie właściwych informacji odnośnie ww. alertów.

Jeżeli wcześniej były wprowadzone dane dla korygowanego okresu – system poprosi o wprowadzenie danych poprawnych pokazując dotychczasowe.
Jeżeli wcześniej nie były wprowadzone dane dla korygowanego okresu, system poprosi o wprowadzenie jedynie różnicy o jaką skorygowano dany okres – zalecamy wówczas zweryfikować właściwą kwotę dla danego alertu w raporcie indywidualnym dla każdego klienta – info poniżej.

Aby każdy uprawniony do obsługi danego klienta pracownik/kierownik mógł na bieżąco śledzić i weryfikować obroty ww. alertów, będzie miał dostęp do tej informacji w dziale 
KSIĘGOWOŚĆ | Zatwierdzanie w części ZATWIERDZONE w menu kontekstowym.
Bez względu w którym miesiącu będzie odczytywany dany alert – wyświetlana informacja(kwota) będzie dotyczyła zawsze całego obecnego roku – wszystkich wprowadzonych danych!

Menu kontekstowe zatwierdzonych

Dane zbiorcze dla klientów, dla których zostaną wprowadzone kwoty w dziale KSIĘGOWOŚĆ, można odczytać pobierając właściwy raport w dziale KLIENCI | Firmy | Raporty.

Guzik raporty

Okienko konfiguracji raportuZestawienie dla każdego klienta indywidualnie można odczytać w dziale KLIENCI | dany klient | Obroty, jeśli klient posiada włączone monitorowanie obrotów.

Ze względów bezpieczeństwa ewentualne poprawki obrotów każdego klienta uwzględnianych w danym raporcie można wykonać tylko w ww. zakładce przez uprawnionych użytkowników ( uprawnienie Administrator i Sekretariat).

 

 

 

 

Zestawienie obrotów